Odborný seminár Spirituálno-religiózne motívy v slovenskej a českej literatúre i v audiovizuálnych médiách

Srdečne pozývame na odborný seminár, ktorý sa uskutoční v rámci podujatí Roka kresťanskej kultúry:

Názov podujatia: Spirituálno-religiózne motívy v slovenskej a českej literatúre i v audiovizuálnych médiách

Termín: 28. septembra 2023 (začiatok o 10:00 hod.)

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (Dražovská 4, areál pod
Zoborom)

Typ aktivity: odborný seminár

Anotácia: Na podujatí vystúpia odborníci na riešenú problematiku – Mgr. Petr Komenda,
Ph.D., z Katedry bohemistiky Palackého univerzity v Olomouci (venuje sa tvorbe
českého katolíckeho autora Jana Čepa), bohemistka a lexikografka Mgr. Kateřina
Voleková, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémie vied ČR (staročeská lexéma
„domoskyna“ v poézii Vladimíra Holana), poetka a lingvistka Mgr. et Mgr.
Katarína Džunková, Ph.D., z Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity (Nový zákon
1954 v preklade básnika Karola Strmeňa). Uvedenej problematike sa budú venovať
aj literárni vedci z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre
(doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., a Mgr. Michal Krauter). V rámci Roka kresťanskej
kultúry sa budú primárne sústrediť na interpretáciu umeleckých diel autorov
slovenskej a českej katolíckej moderny, ale aj na tvorbu súčasných autorov či
autoriek duchovnej tvorby. Predmetom záujmu bude aj interpretácia audiovizuálnej
tvorby s religióznou tematikou.

Organizátor: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre
(http://www.usjk.fss.ukf.sk/) a Veľvyslanectvo ČR v Bratislave
(https://www.mzv.cz/bratislava)

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. http://www.usjk.fss.ukf.sk/
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl, odborná i širšia verejnosť