Biblické rozpomienky

Uctite otcov mozole krvavé,
uctite, čo tí životom dobyli,
nepovoľujte každý svojej hlave,
bijúc boj na ich staňte si mohyly.
Kedyže príde k vysokej budove,
keď každý osve kope grunty nové?

Knižnú NOVINKU z vydavateľstva Tranoscius: Michal Bodický a jeho Rozpomienky od Martina Rieckeho, predstavili na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 15. mája 2024.

Je to fascinujúci pohľad do života evanjelického farára a dekana.
Brat farár Martin Riecky, konsenior Nitriankeho seniorátu a zborový farár v CZ ECAV Levice, nám ponúka fascinujúce rozpomienky Michala Bodického (1852-1935), evanjelického farára, vzdelanca a prvého dekana Slovenskej teologickej vysokej školy v Bratislave.
Na 446 stranách sa pred vami rozvinie pestrý obraz jeho života od narodenia až do roku 1932. Zažijete s ním turbulentné obdobie po meruôsmych rokoch, snahy evanjelických vzdelancov o samostatnosť, tvrdý nástup maďarizácie, 1. svetovú vojnu i budovanie novovzniknutej republiky.
Bodický nebol len pasívnym pozorovateľom, ale aktívne sa zapájal do kultúrneho a cirkevného života. Patril medzi tvorcov našich dejín a jeho memoáre sú aj dnes aktuálne.
Objavte:
– pestrý obraz života evanjelického farára a vzdelanca,
– unikátne svedectvo o slovenských a cirkevných dejinách,
– vzor konania, myšlienok a snažení človeka, ktorý formoval našu krajinu.

“Bodického spomínanie je veľmi zaujímavé. Aj keď uvádza, že mnoho vecí nespomenul, lebo nemal pri písaní poruke svoj archív. Napriek tomu bola jeho pamäť výborná. Z hlbín vekov tu vystupuje nielen on ale aj mnohé postavy známe i neznáme, ktoré zasiahli do našich národných i cirkevných dejín. Bodický prežil veľké zmeny v slovenskej spoločnosti. Vyrastal v období po meruôsmych rokoch. Videl snahy evanjelických vzdelancov o samostatnosť, tvrdý nástup maďarizácie, 1. svetovú vojnu i budovanie novovzniknutej republiky. Pri tom všetkom neostal len nečinným pozorovateľom ale s nasadením sebe vlastným sa zapojil naplno do života kultúrneho i cirkevného. Patril medzi tých, ktorí tvorili naše dejiny. Preto sú jeho rozpomienky aj dnes aktuálne. Ponúkajú vzor konania človeka, jeho myšlienok a jeho snažení. A preto je potrebné vydávať takéto diela. Veľká vďaka patrí i editorovi knihy, evanjelickému farárovi Martinovi Rieckemu, že tieto memoáre pripravil k vydaniu a doplnil mnohými poznámkami. Spoločnosť Tranoscius vydaním tejto publikácie zapĺňa ďalšiu citeľnú medzeru v našej historickej pamäti.” Miloslav Gdovin, šéfredaktor Tranoscia.