Čo je RKK

Rok kresťanskej kultúry je celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích a iných aktivít. Inšpirovaní pápežom Františkom počas jeho minuloročnej návštevy na Slovensku chceme vytvoriť priestor pre dialóg s veriacimi aj neveriacimi. Neuzatvárajúc sa len v nostalgii za minulosťou a bohatosťou kresťanskej tradície má projekt za cieľ hľadať nové spôsoby a nové jazyky ako komunikovať kresťanský odkaz v súčasnom svete.

Ambíciou Roka kresťanskej kultúry je prispievať k scitlivovaniu, k vzájomnej úcte medzi obyvateľmi, k rozvíjaniu slobody, zodpovednosti, angažovanosti a k poukazovaniu na to, že nikto nie je vynechaný, ale má tu svoje miesto. Projekt zahŕňa desiatky pripravených podujatí, ktoré budú dopĺňané dobrovoľnými aktivitami obyvateľov vo všetkých regiónoch Slovenska.

V aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku so znepokojením sledujeme nárast agresie a polarizácie rôznych skupín. Neúctu a nedostatok jednoduchej ľudskosti. Nekultúrnosť je naopak príliš častou záležitosťou. Vnímame, ako je pojem kresťanstva v posledných rokoch nadužívaný, neraz spájaný s nenávisťou, politickým marketingom alebo výzvou na kultúrno-etické vyhraňovanie sa. Jeho význam sa pre mnohých vyprázdňuje.

Rok kresťanskej kultúry chce reagovať na túto situáciu a vniesť do spoločnosti viac kultivovanosti a dôrazu na základné hodnoty kresťanstva akými sú láska k blížnemu, vnútorná sloboda, premieňanie utrpenia a súcit so zraniteľnými a marginalizovanými skupinami. RKK má ambíciu hľadať zmier a vykročiť smerom k dialógu vo vzťahoch v rámci samotnej Katolíckej Cirkvi, vo vzťahoch s ostatnými kresťanskými cirkvami a napokon aj medzi kresťanskou a sekulárnou časťou spoločnosti.

Pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda si chceme pripomenúť na odvážny a v danom čase moderný kultúrny rozvoj, ktorý na tomto území podnietili. S kresťanstvom priniesli nové technológie a hodnoty, ktoré formovali našu históriu a príbeh dlhé stáročia.

Tak ako je sebapoznanie dôležité pre jednotlivca, tak má zmysel aj pre kresťanskú kultúru rozpomínať sa na vlastnú minulosť, reflektovať jej súčasný stav a podnecovať v nej schopnosti k úžitku pre celú občiansku spoločnosť. Ku kresťanským cirkvám sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021 prihlásilo cca 68% obyvateľstva.

Poslaním Tretieho RKK 2023 na Slovensku bude realizáciou vedeckých, odborných, umeleckých, popularizačných a iných podujatí prispieť k priblíženiu fenoménu kresťanskej kultúry odbornej i širokej laickej verejnosti. Tiež prehlbovanie spolupráce kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi. Zároveň bude mať ambíciu podporiť spoluprácu jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, šíriť konfesionálnu toleranciu a ekumenizmus