Grantová výzva: Kresťanské umenie vo verejnom priestore

Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000€ v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore.

„Kultúra národa je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýna človeka k dobru. Preto je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť kresťanské, ktoré človeka dvíhajú od zeme k Bohu,“ povedal Jozef Filko, správca Nadácie Fides et Ratio.

Nadácia Fides et Ratio vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci grantovej schémy s názvom Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Umelci sa môžu zapojiť podaním žiadosti od 5. 7. 2023 do 15. 9. 2023. 

„Cieľom grantovej výzvy Kresťanské umenie vo verejnom priestore je umelecky uchopiť kresťanské posolstvo, tak aby oslovovalo dnešného človeka, prípadne ho aj zdravo provokovalo, a umiestniť ho vo verejnom priestore, respektíve vstúpiť do kritickej, umeleckej polemiky so sekulárnou kultúrou. Radostnú zvesť je potrebné samozrejme žiť, ale aj ponúkať ďalším ľuďom, pretože sa o to najvyššie dobro chceme deliť,“ povedal Juraj Šúst, člen správnej rady nadácie.

Umelecké dielo (vizuálne, akustické, dramatické a pod.) môže artikulovať napríklad avšak nie len:
– vybraný aspekt kresťanskej viery, ktorý autor považuje za obzvlášť dôležité vyjadriť práve v dnešných časoch,
– vybranú oblasť súčasnej kultúry, ktorá dnes najviac potrebuje svetlo evanjelia (napríklad škandál umelých potratov, svet médií, biznisu, politiky, vojny, ochranu mládeže pred morálne škodlivým obsahom a pod.),
– môže tiež odkryť bežne prehliadanú krásu stvorenia i kresťanskej viery (príroda, manželstvo, čistá láska, zbožnosť a úcta k Bohu apod.) a
– môže byť pre nás inšpiráciou neskrývať svoju vieru, ale zdravo ju prejavovať v rodine, v práci, medzi priateľmi či na verejnosti.

Predpokladom získania finančnej podpory je vyplnenie žiadosti o grant, ktorá zrozumiteľne odprezentuje návrh umeleckého diela, jeho umiestnenie vo verejnom priestore, predpokladané výsledky a prípadne úspechy doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzovaná bude tiež originalita zámeru projektu, jeho realizovateľnosť a predpokladaný dopad na verejný a spoločenský život na Slovensku.

„Veľmi sa tešíme, že vďaka dobrému vzťahu s o. biskupom Františkom Rábekom budú podporené projekty propagované v rámci Roku kresťanskej kultúry, ktorý organizuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Ekumenická rada cirkví,“ dodal Filko.

Nadácia vyčlenila na výzvu 5.000,- EUR, žiadosti sa podávajú výlučne v elektronickej forme najneskôr do 15. septembra 2023. Realizácia projektov má prebehnúť od septembra 2023 do júla 2024. Nadácia  bude o podporenom umení informovať verejnosť rôznymi formami.