Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Slovenský komitét slavistov a Biblická komisia pri Medzinárodnom komitéte slavistov v dňoch 23. – 24. mája 2024  organizuje interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú konferenciu „Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely“.

Konferencia sa venuje týmto okruhom:

I. Cyrilometodský preklad Biblie a jeho kultúrne dedičstvo.

II. Pramene tradičnej kultúry a ich odraz v jazyku, literatúre a dejinách spoločnosti.

III. Duchovno-kultúrna komunikácia v minulosti a v prítomnosti: medzijazykové, medziliterárne, medzikultúrne vzťahy v čase prebytku i v čase krízy.

IV. Didaktické zdroje a prostriedky rozvíjania kultúry a identity.

Na konferencii vystúpia medzinárodne uznávaní odborníci z 13 krajín sveta (napr. z Talianska, Nemecka, Rakúska, Bulharska, Poľska, Česka, Srbska, Slovinska, Chorvátska a ďalších krajín), ktorí sa venujú hodnotovým (axiologickým) a didakticko-pedagogickým kontextom Biblie, ktorej význam a odkaz je pre súčasný európsky kultúrny kontext nevyhnutné opakovane reflektovať.

Konferencia sa realizuje v zmiešanom formáte.

Program konferencie s odkazmi na online pripojenie: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KSJL/rozne/rozne2/Program_konferencie.pdf).

Významnú súčasť konferencie predstavuje zasadnutie Biblickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktoré sa na Slovensku uskutoční prvýkrát od vzniku tejto medzinárodnej komisie pre výskum prekladania Biblie do slovanských jazykov. Komisia sa venuje výskumu prekladov Biblie od vzniku prvého slovanského prekladu Písma svätého do staroslovienčiny až po súčasné aktuálne kontexty uplatnenia Biblie v duchovnej kultúre Slovanov a Európy.

Bulharský kultúrny inštitút (www.bulkis.sk) z príležitosti medzinárodnej vedeckej konferencie a z príležitosti Dňa slovanskej písomnosti pripravil výstavu „Príbehy z hlaholských čias“ (vernisáž je dňa 22. mája 2024 o 18,00 hod.) a tiež koncert v podaní bulharského speváckeho zboru ELICI (Zichyho palác dňa 23. mája 2024 o 19,00 hod.), ktorý predstaví bulharské pravoslávne duchovné spevy a piesne.

Viac informácií o podujatí nájdete tu: https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-literatury-a-didaktiky/veda-a-vyskum/konferencie-prednasky-seminare/jazykove-a-kulturne-kontexty-krestanskej-tradicie-slovensko-slovanske-a-slovensko-europske-vztahy-a-paralely/

a tu: https://slavistika.sk/publikacie/zenuch-p-zenuchova-saserina-s-gallik-j-eds-jazykove-a-kulturne-kontexty-krestanskej-tradicie/