Odborná konferencia: Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície

JAZYKOVÉ A KULTÚRNE KONTEXTY KRESŤANSKEJ TRADÍCIE:

SLOVENSKO-SLOVANSKÉ A SLOVENSKO-EURÓPSKE VZŤAHY A PARALELY

ORGANIZÁTORI:

  • Slovenský komitét slavistov
  • Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky PdF UK
  • Biblická komisia pri Medzinárodnom komitéte slavistov
  • Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v rámci Roka kresťanskej kultúry v dňoch 22. – 25. mája 2024 v Bratislave.

 

ANOTÁCIA:

Prostredníctvom jazyka sa pomenúvajú rozmanité javy a predmety materiálneho
sveta i myšlienkové prejavy a predstavy duchovného myslenia. Jazyk tak umožňuje
pomenúvať hmotné i nehmotné skutočnosti a prejavy každodenného života človeka.
Vývin a kultúra spoločnosti je tak prirodzene ukotvená v jazykovom myslení človeka.
Aj výskum kultúrnych a historicko-spoločenských procesov rozvoja spoločenstva sa
tak naplno spája i odráža vo vývine jazykov. V slovenčine i v ostatných slovanských
jazykoch a kultúrach sa tradičné vnímanie odvíja od cyrilo-metodského dedičstva,
ktoré súvisí s vnímaním a pochopením pravidiel tradičného kresťanského myslenia
vo vernakulárnom jazyku. Osobitnú rolu v tomto procese preto zohráva aj didakticko-
pedagogický rozmer Biblie a jej uplatňovanie v jazykovo-kultúrnom, historickom a
hodnotovom rozvoji spoločnosti.

Tematické okruhy konferencie

1. Cyrilometodský preklad Biblie a jeho kultúrne dedičstvo
2. Pramene tradičnej kultúry a ich odraz v jazyku, literatúre a dejinách
spoločnosti
3. Duchovno-kultúrna komunikácia v minulosti a v prítomnosti: medzijazykové,
medziliterárne, medzikultúrne vzťahy v čase prebytku i v čase krízy
4. Didaktické zdroje a prostriedky rozvíjania kultúry a identity
Jazyky konferencie: všetky slovanské jazyky, angličtina a nemčina.

KONTAKTNÉ OSOBY:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Slovenský komitét slavistov a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
E-mail: zenuch@fedu.uniba.sk, slavpeze@gmail.com

Doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
E-mail: jgallik@ukf.sk, jn.gallik@gmail.com