Plaketa s portrétmi sv. Cyrila a sv. Metoda

Autorom plakety s portrétmi sv. Cyrila a sv. Metoda je akad. sochár Marián Polonský. Originál je umiestnený v Benátkach, v chráme sv. Petra, na pamiatku diskusie, ktorú tam viedol v roku 867 sv. Konštantín s benátskymi duchovnými, a v ktorej obhajoval oprávnenosť používania slovanského jazyka v liturgii. Táto skutočnosť je vyjadrená nápisom v dolnej časti plakety. Dátum v trojvrší pod dvojkrížom pripomína 1160. výročie príchodu Vierozvestcov do našej vlasti. Pozadie na plakete je dekorované písmenami hlaholiky.