Súťaž: Duchovná pieseň 2024

V Aule Biblickej školy v Martine sa 3. mája 2024 stretli súťažiaci v jubilejnom 10. ročníku súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Súťažili deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode korepetítorov, pedagógov a rodičov. Všetkých účastníkov privítala Daniela Veselá, tajomníčka EMC a súťaž otvorila modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine. Súťaž pri jej okrúhlom jubileu prišla spestriť hudobná skupina „Podľa Božej mapy“, ktorá svojimi piesňami obohatila súťaž a pomohla vytvoriť vynikajúcu atmosféru. 
Cieľom súťaže je vytvoriť priestor pre hudobné talenty. Motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní.  Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine v spolupráci s EMC ECAV na Slovensku organizačne zabezpečili priebeh súťaže.

Porota pripravila propozície súťaže a pracovala v zložení: predsedníčka poroty Jana Bosáková a členovia odbornej poroty v zložení: Jana Pastorková, Marta Gáborová, Jozef Havrila, Darina Stanová a Štefan Kiss.

Súťaž sa konala v piatich kategóriách, rozdelených podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 49 súťažiacich, víťazov školských a seniorálnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom. Súťaž zahájila prezentácia detí materských škôl, ktoré vystúpili pred účastníkmi a porotou v nesúťažnom kole a priniesli radosť z ich bezprostredných vystúpení. Deti boli za svoje vystúpenie odmenené diplomom za účasť a vecnou cenou. Veríme, že z nich vyrastú noví účastníci ďalších kôl tejto speváckej súťaže.

Výkony súťažiacich hodnotila porota bodovaním. Súťažiaci mohli celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória). Konečné hodnotenie 1.- 4. kategórie súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

1. kategória – deti od 6 do 8 rokov
Hanah Čábyová – Súkromná základná škola – Rodinná škola Zvolen

 

2. kategória – žiaci od 9 do 11 rokov
Alžbeta Germanová – ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá 

 
3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov
Sibyla Jasmína Prídavková – Základná škola Angylova, Kremnica

 
4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov
 Šimon Bosák – Evanjelické lýceum, Bratislava

Všetkým súťažiacim, prajeme aby svoj talent naďalej rozvíjali a víťazom blahoželáme.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich a Biblickej škole, cirkevnému zboru ECAV Martin, Evanjelickej spojenej škole v Martine za poskytnutie priestorov.