DUCHOVNÁ KULTÚRA POD KARPATMI V HODNOTOVÝCH INTERAKCIÁCH

Pozývame Vás na vedecké kolokvium, ktoré sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, Námestie mládeže 1. v termíne: 28. 2. 2024.

Vedecké kolokvium sa venuje aktuálnym výsledkom výskumov zameraných na literárnu tradíciu a medzikonfesionálny dialóg v prostredí východného Slovenska a pod Karpatmi. Interkonfesionálna komunikácia je dôkazom o pluralitnom myslení založenom na prejavoch každodennej jazykovo-kultúrnej a hodnotovej interakcie nositeľov tradičných kresťanských hodnôt. Hodnotový obraz myslenia človeka sa zachoval najmä v písomnej, literárnej tradícii. Svedčia o tom práve rozmanité písomné pamiatky napísané v ľudovom, literárnom (vernakulárnom) i liturgickom jazyku. Pre súčasného človeka tak predstavujú nielen historicko-dokumentačný význam, ale svojím obsahom zároveň ponúkajú prostriedky na revitalizáciu systému hodnôt, ktoré sa prirodzene prejavujú v prostriedkoch kultúrnej komunikácie.

Priestor sa ponecháva výskumu pramennej bázy, jeho zachovaniu a sprístupneniu, jednotlivým osobnostiam a ich dielu, interpretácii dejinných kontextov a dokumentovaniu (vydávaniu) unikátnych prameňov. Dôraz sa kladie na cirkevnoslovanské dokumenty, slavistiku, gréckokatolícku cirkev a dejiny Mukačevskej/Prešovskej eparchie.